loadme
(clear selection)
Click weave for information

No. 1
Bleached Flax
No. 4
Natural Flax
No. 27
Arrowroot
No. 29
Bleached and Natural Flax
No. 210
Brown Flax
No. 212
Bleached, Natural and Green Flax
No. 220
Abaca
No. 221
Mulberry
No. 222
Wild Mulberry
No. 229
Greige Flax
No. 230
Bamboo Shoot Skin
No. 241
Tortoise Shell Reed
No. 243
Tiger Eye
No. 245
Toksu
No. 248
Grasslands
No. 250
Kumara
No. 252
Kumara Reed
No. 254
Nimbus
No. 256
Sandalspice
No. 258
Sandalreed
No. 1209
Suma Weave | Natural
No. 1460
Stephen E. Earls
No. 1500
Sulawesi
No. 1501
Jakarta
No. 1502
Timora
No. 1503
Sumba
No. 1504
Lombok
No. 1506
Java
No. 1507
Sumatra
No. 1508
Sumbawa
No. 1600
Sungari
No. 1602
Tigris
No. 1606
Amur
No. 1702
Chaparral
No. 1710
Maji
No. 1712
Koryo
No. 1714
Sejong
No. 1716
Choson
No. 1718
Mirage
No. 1720
Oasis
No. 1722
Shimmer
No. 1724
Reflections
No. 1726
Eclipse
No. 1728
Sahara
No. 1730
Scirocco
No. 1732
Safari
No. 1734
Tweed
No. 1736
Dusk
No. 1738
Caprice
No. 1740
Frost
No. 1742
Twilight
No. 1744
Dressage
No. 1746
Strata
No. 1748
Lodge
No. 1750
Linea
No. 1752
Daybreak
No. 1754
Kiku
No. 1758
Woodside
No. 1760
Starlight
No. 1762
Wintersea
No. 1764
Niwa
No. 1766
Akemi
No. 1768
Zendo
No. 1770
Satsu
No. 1772
Haiku
No. 1774
Midori
No. 1776
Ochiba
No. 1778
Bridle
No. 1780
Highland
No. 1782
Habutai
No. 1784
Étoile
No. 1786
Gazar
No. 1788
Oxford
No. 1790
Madras
No. 1792
Chambray
No. 1794
Grenadine
No. 1796
Hessian
No. 1820
Rain
No. 1822
Marsh
No. 1824
Mesa
No. 1826
Prairie
No. 1828
Sandbar
No. 1832
Autumn
No. 1834
Savanna
No. 1838
Loam
No. 1840
Lava
No. 2101
White Dove
No. 2103
La Crème
No. 2105
Elurra
No. 2107
Moondust
No. 2109
Pebble
No. 2111
Sparrow
No. 2113
Graphite
No. 2115
Obsidian
No. 2117
Chondrite
No. 2119
Slate
No. M01C
Bambi Beige
No. M02C
Hoot Grey
No. M03C
Brassy Brown
No. M04C
Snow White
No. M06C
Brown Bear
No. M07C
Desert Sand
No. M09C
Navajo White
No. M13C
Starfish
No. M14C
Seagrass
No. DL02
Heron
No. DL03
Honey
No. DL04
Glacé
No. DL06
Tabac
No. DL07
Husk
No. DL09
Linen
No. DL13
Dune
No. DL14
Driftwood
No. CW-M02
Tule
No. CW-M04
Arctic
No. CW-M07
Kalahari
No. CW-M22
Agate
No. CW-M24
Mineral