No. 1504
Lombok
No. 1506
Java
No. 1507
Sumatra
No. 1600
Sungari
No. 1772
Haiku
No. 1788
Oxford
No. 2153
Moonscape
No. M14C
Seagrass
No. DL14
Driftwood